Hållbarhet

Ett hållbarhetsarbete handlar om miljöperspektivet, det sociala perspektivet och det ekonomiska perspektivet som alla är beroende av varandra. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som FN tagit fram och som Sveriges Regering har antagit. Företag och föreningar har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra.

Idrotten lyfts fram som en möjliggörare för att nå dessa mål. Vi kan bidra till alla mål och framför allt till de mål som handlar om hälsa, demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.

HaningeStrand Golfklubbs hållbarhetsstrategi är ett pågående arbete. Genom att ha en medvetenhet och ett lärande kring hållbarhetsfrågor hjälper det oss att prioritera och på ett effektivt sätt ta oss an viktiga utmaningar.

En röd tråd i arbetet är att värna om vår historia och samtidigt utvecklas i takt med omvärlden. Hållbarhetsstrategin ska följas upp årligen och revideras vid behov.

Viktiga resultat av vårt hållbarhetsarbete är nöjdare och friskare medlemmar, gäster, och företagspartners. Vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi får ett hållbart ekonomiskt resultat till medlemmarna och minimerad miljöpåverkan.

 

Vår vision
Stockholms oas, där generationer möts, utvecklas samt finner glädje och hälsa.

Vår mission
På HaningeStrand Golfklubb välkomnas alla att spela, umgås och utveckla sitt intresse för en bättre hälsa på välskötta anläggningar i trivsam atmosfär.

HaningeStrands förhållning till FN’s globala mål.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Utifrån de 17 till antalet övergripande globala målen har HaningeStrand GK valt att fokusera på följande mål:

Block 1

Enligt vår vision bidrar vår verksamhet och vår idrott till positiva hälsoeffekter såväl fysiskt, mentalt och socialt för golfspelare i alla åldrar i ett livslångt aktivt liv.

Block 2

HaningeStrand Golfklubb ska vara en god arbetsgivare och arbetsmiljön är av högsta vikt för arbetet på en golfbana.

Block 3

Att alla: unga och gamla, män och kvinnor, nybörjare och elitspelare, spelare med olika bakgrund och olika förutsättningar hittar glädje i golfspelet hos oss är en enorm tillgång.

Block 4

Vår strategi är att vi ska ha fina och välskötta banor som berikar den biologiska mångfalden och det djurliv som finns på och runt våra banor.

Miljö

HaningeStrand Golfklubb arbetar proaktivt med miljöfrågor i syfte att bedriva vår verksamhet hållbart.

För oss är det viktigt att leva upp till de lagar och regler som finns för bevattning, bekämpning m.m. Vi följer hur lagar och regler förändras så att vi kan planera för och göra nödvändiga anpassningar i så god tid som möjligt.

Vår strategi är att vi ska ha fina banor ihop med den biologiska mångfald och det djurliv som finns på och runt våra banor.

Exempel på aktiviteter vi gör idag:

 • Vårdar trädbeståndet
 • Anlägger blomsterängar
 • Utvecklar våra skötselplaner kring vatten, gödsel och växtskyddsmedel
 • Tillhandahåller död ved som insektshotell
 • Övergår till elektriska fordon och maskiner för banskötseln
 • Planerar för investeringar i solceller

Hälsa

Golf är en lågintensiv och skonsam form av träning, därför en fantastisk idrott hela livet. Golf är dessutom en social aktivitet där alla generationer kan spela ihop. Kort sagt skapar Golf en högre livskvalitet. Nya undersökningar som Svenska Golfförbundet presenterade nyligen visar att en till två golfronder uppfyller den rekommenderade nivå av motion som görs gällande för att ge hälsofördelar.

https://delivery.youplay.se/r/24635

Exempel på aktiviteter vi gör idag:

 • Bedriver kommittéverksamhet som erbjuder aktiviteter för olika medlemsgrupper
 • Bedriver träning för juniorer, serielag och paragolf
 • Har en tävlingsverksamhet med klubbtävlingar
 • Erbjuder golfträning på klubben även vintertid
 • Arrangerar stavgång 2 gånger per vecka under vintern

Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Att alla: unga och gamla, män och kvinnor, nybörjare och elitspelare, spelare med olika bakgrund och olika förutsättningar hittar glädje i golfen hos oss är en enorm tillgång.

Alla är lika mycket värda och behandlas lika.

Vår värdegrund ”glädje, engagemang och öppenhet” främjar ett inkluderande förhållningssätt.

Vi strävar efter att styrelse, kommittéer och våra medarbetare skall vara representativ för den bredd som finns bland våra medlemmar.

Exempel på aktiviteter vi gör idag:

 • Är certifierade enligt Svenska Golfförbundets ”Vision 50/50”
 • Bedriver paragolf tillsammans med Haninge Kommun

Arbetsmiljö och medarbetare

Golfbanan utgör på många sätt en arbetsplats med risker.

Att spelare och personal samverkar är en förutsättning för att undvika arbetsplatsolyckor.  Vi förebygger och följer upp vår arbetsmiljö på och utanför banan systematiskt.

Att ha kunniga och motiverade medarbetare är en del av vår framgång. Vi satsar på utbildning och vidareutbildning och känner våra chefers, styrelsens och våra medlemmars stöd i det dagliga arbetet.

Exempel på aktiviteter vi gör idag:

 • Arbetar systematiskt med arbetsmiljö
 • Medarbetare deltar i utbildningar och vidareutbildningar

Hållbara relationer

Klubben ägs av medlemmarna och finns till för dem. Klubbens ledord är glädje, engagemang och öppenhet – dessa värden är viktiga i vår kommunikation och för att ha en långsiktig hållbar relation till våra medlemmar.

Vi arbetar öppet och proaktivt, på möten och i vår dagliga närvaro välkomnar vi en aktiv dialog. Vår medlemsundersökning är ett viktigt verktyg för oss i planeringen av klubbens verksamhet.

Greenfeegäster och företagspartners är också viktiga för oss, de ska känna sig sedda och välkomna samt få den information som är viktig för dem.

Exempel på aktiviteter vi gör idag:

 • Samverkar med näringslivet och andra föreningar